Sistemi Informatik për Menaxhimin e Ndihmës së Huaj

Sistemi Informatik për Menaxhimin e Ndihmës së Huaj (EAMIS) është një komponent kritik i Sistemit të Planifikimit të Integruar (IPS) për Qeverinë e Shqipërisë dhe do të mbështesë funksionet kryesore në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe do të menaxhojë të gjitha aspektet e financimit të zhvillimit.

Prioritetet kryesore të përfituesit janë:

 • Modernizimi i menaxhimit të financimit të zhvillimit me modele të reja;
 • Ndryshimi gjatë zbatimit të një sistemi kombëtar të informacionit
 • Krijimi i një rrjeti partnerësh midis ministrive të qeverisë, qeverisjes vendore, donatorëve, investitorëve privatë që integron sistemet, njerëzit dhe proceset;
 • Konsolidimi dhe integrimi i proceseve nga planifikimi në shpërndarje për programet e zhvillimit strategjik në një sistem të integruar me hapa të detyrueshëm të procesit;
 • Forcimi i formulimit dhe monitorimit të strategjisë me punë sistematike;
 • Infrastrukturë për një qendër të integruar të burimeve për programet strategjike për donatorët, investitorët dhe qeverinë;
 • Monitorimi i Asistencës së BE-së përmes raporteve të standardizuara paraprakisht të miratuara;
 • Vështrim i përgjithshëm i programimit dhe financimit të zhvillimit duke përfshirë të gjitha burimet e financimit nga donatorët, investimet publike dhe private, investimet e financimit për zhvillim rajonal;
 • Minimizimi i humbjes së kohës duke lidhur pikat nga planifikimi deri te shpërndarja;
 • Transparenca për Programet e Zhvillimit me Qeverinë, Ministritë e Linjës, Donatorët, Qytetarët.

Sistemi do të shërbejë si një ndalesë për investimet e financuara nga jashtë në Shqipëri.

EAMIS regjistron dhe mban informacion mbi projektet sipas kategorizimit të mëposhtëm:

 • Projekte të financuara nga Ndihma e Huaj
 • Investimet e huaja direkte (IHD)
 • Koncesionet / PPP